Regler og regulativer for Helberskov

 

Startside | Optegnelser om gamle dages Helberskov | Toldsteder ved Mariager fjord | Aftægtskontrakt fra Helberskov, 1892 | 40 kroner - Als Odde 1940-42 | Helberskov i 1930’erne | Spredte træk om Helbeskov 1930-60 | Hyrdedreng i Helberskov | Himmerlandskysten i tro og traa | Gammelt byfællesskab i Helberskov | Skallegravning på østkysten | Tørvehandel ved Mariager fjord | Hvorfor kaldtes denne gård for Skolegården | Aalefiskeriet i Mariagerfjord 1884 | Landsbytraditioner | En tur fra Hadsund til Alsodde i gamle dage | Hans Lybech´s erindringer | Oberstens minder om Himmerlandsgården | Storgaarden Poulsenseje | Regler og regulativer for Helberskov | Slægtsgaarde i Als sogn | Afholdssagen og Als | Byggeskik, aars og livsskikke | Ved Mariager fjord | Havnø gods historie | Da vandet stod op til byen | Motormanden | Gåtur på Lounkær | Helberskov Guide 1.udgave ca 1994 | Helberskov Guide 2. udgave ca 1995 | Helberskov Guide 3.udgave ca 1996 | Erik Markussen 90 år | Jens Erik Tillemann

 

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

 

Matrikelkort over Helberskov


Veiene paa Helberskou Ejendomme m.m.

Afskrift efter Protokol for Helberskov Byes Fællesanliggender samt nogle Oplysninger Fælledskabet angaaende.(Oldermandsprotokollen 1879.)

side 13         III

Den Deel af Delingsplanen, som omhandler

Veiene paa Helberskou Ejendomme m.m.                  

Post 18. De Leergrave som udlægges til Helberskou forbeholder Odde Beboer Rettighed til at tage Leer udi.

19. Den Vei, som er Bestemt hen til Niels Jørgensens Enke og Hans Jørgensens Lodder i GI. Mose eoutinierers nordpaa hen til Lydsig og derefter vester paa hen til Leergravene.

Til Fælles Leergrave for Helberskou og Odde, udlægges det stykke,som er imellem Jens Præster Toft og Waserne Sønden for og ligefor bliver til fælles for Helberskou den saakalede Hyllebjerg Bakke.-

Weiene paa Helberskou Mark bliver følgende:

Fra Odde til Helberskou sætter i vester af en Wei ved Skolens Lod.

Afsætter en Wei i den vester Side af Bødker Clauses Agerlod og derfra i nordre Side af Udflytterens Lod.

Afsætter en Wei norden om Byen fra Mads Nielsens Gaard og i øster hen til Niels Nielsens Enkes Toftlod, dermæst vesten om samme,hvorefter vesten og norden om Christen Jørgensens Toftlod og derfra en Wei nord paa hen til Niels Nielsens Enkes Agerlod.

Bliver afsat en Wei næst vesten for Niels Nielsens Han­sens Toft og nord paa hen til forige Wei norden Byen.

Afsætter en Wei i vester Ende af Peder Andersens og Fleres Agerlodder nordpaa hen til Kontrolistens Agerlod, og derefter Sønder og øster hen til Als Skjel.

Kirkestien bliver godtgjort med 2 Alen Bredde, fra Niels Nielsen Hansens Gaard til Als Skjen.

Bliver afsat en Wei i den vester Side af Huusmændenes Englodder og derefter i vester Sønden om Niels Spillemands Englod til Niels Nielsen Hansens Eng.

Weien til Havnø bliver paa Wasen hen til haarde Eng og derfra sætter samme i sønder Side af Engen,som er lagt til Lounkjær, hvorfra den siden drejer i Sønder hen til Leddet paa Brødens Grøft.

Bliver            afsat en Wei fra den nordre og bemeldte Wei af og vester paa sønden for Engen til Sandleddet.

k. Afsætter fra Havnø Weien i Sønder i vester Side af Niels Nielsens Enkes Englod og derfra i vester mod nordre Ende af Peder Andersens og Niels Pedersens Lodder hen til Smedeengen.

l. Bliver afsat en Wei fra Wejen hen til Schelund Eng.

m. Afsætter enWei fra Westen og Sønder paa næst vesten for Halmhaven og Himmelkold Stykker hen til Tørvelodde­rne og derfra i vester over samme til Dybwasen.

n. bliver en Wei norden om Store Flasken og i vester hen til Niels Skomagers Fædrifterlod og over samme,

o. Bliver afsadt en Wei i den øster Ende af Tørveskiftene ned til Fjorden og fra denne Wei en Wei i vester om Dyb­mile vesten om samme i nord hen til Store Flaske,

p. Afsætter en Wei imellem den søndre og nordre Fædriftslodden vesten for Dybveilen.


22. Dybbækken og Nydam bliver fælles Wandsted for Helber­skou.

23. Wandløbene i nordre Marken fra Østergaard hen til Stranbroen og over samme til Als Skjel bliver godtgjort med 3 Alen Bredde. Hvad det øvrige Wands Afledning

i Marken angaaer, da forholdes dermed efter Anordningerne.

24. I henseende til Weiene bliver endnu at erindre, at Odde Weie bliver gaaende og derfra afsættes en Wei i sønder og derefter i vester omkring Udflytternes Lodder og i Sydvest hen til Fjorden.

25. Bliver en Wei østen om Niels Snedkers Toft og østen om Skandsen ned til Fjorden og derfra i øster langs Fjorden hen til det Jord ,som til Lodshuset er udlagt.

26. Niels Spillemand faaer Rettighed over Christen Sørensens Lod og sidste Mand over Axel Christens Lod til at grave en Grøft med Opkastning af 2 Alens Bredde

til Wandafledning hver dere Lodder, som ligeledes i deres Agerjord.

  

Helberskou den 5 Oktober 1799.

Paa Hr. Kammerherre Grev Reventlouvs Wegne

Nielsen

Det bemærkes at forannævnte Weie er godtgjorte med 12 Alen Bredde.


 Regulativ for Snekastning i Helberskov

Afskrift af Protokol for Helberskou Byes Fællesanliggender 1879.

IIII

Regulativ for Snekastning.

Vedtaget i Amtsraadsmødet den 4 December 1879.

henhold til Lov af 30 December 1858 har Amtsraadet ved­taget følgende Regulativ for Snekastning som bedste Fordeling hvilket indtil videre bliver gjældende for samtlige Landdistrik­ter i Aalborg Amt.

Eiendomme fra 1 til 4 Spgr.Hartkorn 1 Mand i hver 4 Om

gang, fra 4 til 1 Td. 1 Mand i hveranden Omgang,

fra 1 Td. til 2 Tdr. 1 Mand i hver Omgang, fra 2 til 4Tdr.

Mand, hver 4 til 8 Tdr. 3 Mand, fra 8 til 12 Tdr. 4 Mand og fra 12 til 16 Tdr. 5 Mand og fra 16 til 20 Tdr. 6 Mand fra 20 til 26 Tdr.7 Mand og fra 26 til 36 Tdr.8 Mand, fra 36 til 46 Tdr.9 Mand, fra46 og til 56 Tdr.16 Mand, fra 56 til 66 Tdr.11 Mand og fra 66 og derover 12 Mand i hver Omgang. Huse med mindre end 1 Skp. Hartkorn, kornbetragtes som jordløse. Af Bygninger, der svarer Bygningsafgift yder Snekastningsarbeid efter det Forhold at 4000 kr. A regnes lige med

1 Td.Hartkorn.

Ovenstaaende Snekastningsregel er andtaget i Amts­raadsmødet den 4 December 1879—

 Envidere forhandeledes følgende:

Gaardmand Peter Jeppesen i Odde mødte paa en del af Odde Beboernes Vegne og begjærede et Beløb af 8 Kroner til Leje af et Post og

Brevsamlingssted dersteds, som grund for Begjaeringen angav han denne, at Beboere i Helberskou have taget et Beløb af 16 Kr.

til udgifter i samme Anledning, af Byens Kasse, og mente han, at da der aarlig tilflød bemeldte Kasse Penge af Veje hvortil Odde Beboere

ogsaa vare berettigede til Færdsel kunde et Beløb af 8 Kr. ikke anses for for meget.

Imellem bemeldte P Jeppesen den Ene og Gaardmand Jakob Holst Pedersen og Sognefoged Erik Hansen paa den anden Side, deledes en del Bemærkninger des angaaende, og navnlig blev det af den Sidste fremhævet, at da Sogneraadet nu har optaget Vejen fra Helberskov til Havnø Eng paa Regulativet, til Vedlige­holdelse for Kommunens Regning, kunde man ikke billige P. Jeppesens Forlangende da Odde Byes Andel i Byens Kasse derved er bleven af forsvindende Betydning.

Under Forhandlingen fandt almindelig Udvandring fra Skolen Sted, Intet Resultat opnaaedes

 


Startside | Optegnelser om gamle dages Helberskov | Toldsteder ved Mariager fjord | Aftægtskontrakt fra Helberskov, 1892 | 40 kroner - Als Odde 1940-42 | Helberskov i 1930’erne | Spredte træk om Helbeskov 1930-60 | Hyrdedreng i Helberskov | Himmerlandskysten i tro og traa | Gammelt byfællesskab i Helberskov | Skallegravning på østkysten | Tørvehandel ved Mariager fjord | Hvorfor kaldtes denne gård for Skolegården | Aalefiskeriet i Mariagerfjord 1884 | Landsbytraditioner | En tur fra Hadsund til Alsodde i gamle dage | Hans Lybech´s erindringer | Oberstens minder om Himmerlandsgården | Storgaarden Poulsenseje | Regler og regulativer for Helberskov | Slægtsgaarde i Als sogn | Afholdssagen og Als | Byggeskik, aars og livsskikke | Ved Mariager fjord | Havnø gods historie | Da vandet stod op til byen | Motormanden | Gåtur på Lounkær | Helberskov Guide 1.udgave ca 1994 | Helberskov Guide 2. udgave ca 1995 | Helberskov Guide 3.udgave ca 1996 | Erik Markussen 90 år | Jens Erik Tillemann

Dette Websted blev sidst opdateret 14. januar 2013