Aftægtskontrakt fra Helberskov - 1892

Startside | Optegnelser om gamle dages Helberskov | Toldsteder ved Mariager fjord | Aftægtskontrakt fra Helberskov, 1892 | 40 kroner - Als Odde 1940-42 | Helberskov i 1930’erne | Spredte træk om Helbeskov 1930-60 | Hyrdedreng i Helberskov | Himmerlandskysten i tro og traa | Gammelt byfællesskab i Helberskov | Skallegravning på østkysten | Tørvehandel ved Mariager fjord | Hvorfor kaldtes denne gård for Skolegården | Aalefiskeriet i Mariagerfjord 1884 | Landsbytraditioner | En tur fra Hadsund til Alsodde i gamle dage | Hans Lybech´s erindringer | Oberstens minder om Himmerlandsgården | Storgaarden Poulsenseje | Regler og regulativer for Helberskov | Slægtsgaarde i Als sogn | Afholdssagen og Als | Byggeskik, aars og livsskikke | Ved Mariager fjord | Havnø gods historie | Da vandet stod op til byen | Motormanden | Gåtur på Lounkær | Helberskov Guide 1.udgave ca 1994 | Helberskov Guide 2. udgave ca 1995 | Helberskov Guide 3.udgave ca 1996 | Erik Markussen 90 år | Jens Erik Tillemann

 

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

 

Aftægtskontrakt Fra Helberskov, 1892

Afskrift ved Tage Sauer Als, Østjylland

Den 12. Januar L892 blev følgende aftægtskontrakt underskrevet.

Aftægtskontrakten hører til ejendommen Matr. No. 5 i Helberskov by, som i dag har adressen Lysevej nr. 7 - 9. Maren Poulsen, som ifølge aftægtskontrakten, skulle overtage sin fødegård, var gift med Carl Frederik Nielsen, i daglig tale kaldet Veller-Carl, fordi han kom fra Vellergården i Skelund. Deres ene søn blev døbt Poulsen (Christian) til efternavn efter moderen, og den anden Nielsen (Markus) efter faderens slægt. Den ældste søn Markus Nielsen overtog senere gården og hans søn igen, Carl Erik Vested Nielsen, bor i dag i selv samme hus på Lysevej 7, som hans oldemor Margrethe Kathrine Jacobsdatter Vested af Helberskov fik ret til at få bygget, ifølge aftægtskontrakten.

B.C. Pedersen

Underretssagfører

Terndrup

12. Januar 7892.

  Aftægtscontract.

Da jeg Margrethe Kathrine Jacobsdatter, Vested af Helberskov ved Skjøde, der tinglyses samtidig hermed, har solgt og overdraget min Datter Maren Poulsen den mig tilhørende Ejendom af Helberskov By Als Sogn, derunder Matr. No, 5 stor Hartkorn 3 Td. 7 Skp.2Fik, 2 Album, ....Har jeg ved denne Overdragelse betinget mig vedtagelse af nedennævnte Aftægt, saa længe jeg lever.

1.

Til fri bolig for mig, saa længe jeg lever, indretter Aftægtsyderen eller Gaardens Ejer til mig et grundmuret Hus, Stort 5 Fag beliggende paa Toften eller Haven, hvor jeg maatte anvise Pladsen dertil, og dette Hus skal indrettes i et og alt, som jeg forlanger det, forsynet med fornødne Vinduer og Døre, Bræddeloft og Bræddegulv overalt, hvor jeg ønsker det, samt malet og tapetseret efter min Anvisning. Kort sagt, Boligen kan jeg fordre indrettet, som jeg vil og saaledes at der opføres en god, sund og passende Bolig for mig, saa længe jeg lever. Kakkelovne og comfour i Aftægtsboligen vælger jeg selv, men selvfølgelig betaler Aftægtsyderen dette, støbegods tillige med alt, hvad der behøves og fordres til Boligens Indretning. Samme min Aftægtsbolig skal Aftægtsyderen fuldstændig vedligeholde, saavel Tag som Vægge, udvendigt som indvendigt, og bemærk dette udtrykkeligt, at jeg er berettiget til at fordre Aftægtshuset tækket med brandfrit Tag.. Ved Boligen udlægges mig som brug til Have et stykke jord af mindst en halv Skæppe Lands størrelse, og denne Havejord er Aftægtsyderen forpligtet til at indhegne, gjøde og behandle til Bed, førend Foraar, paa rette tid og at tilsaae disse i overensstemmelse med min Anvisning.

Til Bosættelse af Aftægtsboligen forbeholder jeg mig, at udtage af de paa Gaarden værende Møbler og de, som jeg maatte faa Brug for, men disse Ting falder ved min dødelige Afgang tilbage til Gaardens Ejer, som de tilhører, dog ikke seng, Sengeklær, Linned og Gangklær.

Det er en Selvfølge, at jeg forbeholder mig fri og uhindret Adgang til Afbenyttelse af Gaardens Brønd, Møddingplads, Lokum og andre saadanne Indretninger, faar fri og uhindret Gang paa Gaarden og dennes Marker, hvor Færdsel kan ske uden Skade for Sæd. Ligeledes har jeg fri og uhindret Adgang til og fra min Aftægtsbolig, ikke alene for mig selv personligt, men for enhver der kommer til mig, enten i Besøg eller Ærinde.

2

Følgende Naturalydelser skal Aftægtsyderen eller Gaardens Ejer levere mig paa min BopæI, i gode friske Handelsvarer, med rette Mål og Vægt, samt stedse forud, Årligt 72 pund Smør fra Mejeriet i Als, hvilket Smør leveres med 6 Pund maanedligt den første Dag i hver Maaned.2 Favne Klovbrænde, Ask eller Birkebrænde, der leveres inden hvert Aars l. August, og som saves og kløves til Kakkelovnsbrug, samt indstables i mit Ildebrændselsrum. 6000 stykker Skæretørv af den paa Egnen almindelige Størrelse, hvilke Tørv hjemføres i rette Tørvebjergningstid i god Tilstand og indstables i mit Ildebrændselsrum. Contant 540 Kr. om Aaret, som betales paa min Bopæl med 45 Kroner den første Dag i hver Kalendermaaned. Daglig leverer Aftægtsyderen mig paa min Bopæl 2 Potter nymalket og fint Komælk af det maal, jeg maatte forlange.

3

Det gjøres Aftægtsyderen til Pligt at sørge for min omhyggelige Pleje og Opvartning navnlig i sygdomstilfælde eller naar Svaghed paa Grund af Alder matte indfinde sig, men hvis jeg ønsker det, er jeg berettiget til at antage en Pige til min udelukkende Opvartning og Aftægtsyderen er, om jeg maatte forlange det, pligtig at betale hende hendes Løn. I Sygdomstilfælde besørger Aftægtsyderen Læge og Medicin hentet uden Udgift for mig, og faar også min Sjælesørger bragt tilstede, om jeg forlanger det, og naar jeg ved Døden af gaar, besørger og bekoster Aftægtsyderen min hæderlige og anstændige Begravelse efter Egnens Skik og Brug for Folk i min Stand og Stilling.

4

Med Gaardens Tospændede Befordring og med paalidelig Kusk befordrer Aftægtsyderen mig, naar jeg skal give Møde for Forligskommision eller for nogen Ret, ogsaa naar jeg skal give Møde ved familiehøjtidligheder, saasomme Bryllup, Barsel, Comfirmation eller Begravelse, men ogsaa udenfor førnævnte tilfælde afgives Befordring til mig nogle Gange om Aaret, mindst fire gange til Rejser til Hadsund eller Aalborg, men disse Rejser kunne ikke forlanges i den travle Høst og Pløje eller Vaartid. Det bemærkes udtrykkeligt, at jeg vil raade over, hvem der med mig fremtidig skal benytte Befordringen, og at Pakker og lignende der tilhører mig skal befordres samtidig.

5

Skulle jeg faa i sinde at flytte bort eller saa fremt jeg af en anden Grund, navnlig paa Grund af Ejerskifte skulde ønske det, er jeg berettiget til at opgøre min Aftægt in natura og i stedet fordre mig betalt 750 kroner, som erlægges kontant og Kvartaarligt med 187 kr. 50 ører hvert Aars 1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Oktober, og stedse forud for den kommende Tid paa min BopæI, men dermed bortfalder Boligen og dennes Indretning, Naturalydelser, Pleje og opvartning eller i alt Fald alle andre i denne Contract betingede Ydelser, og skulle jeg ønske at flytte tilbage og atter dermed fordre Aftægter in Natura er jeg berettiget dertil, dog kun med et halvt Aars Varsel.

 

Underskrift

Jeg Maren Poulsen af Helberskov indgaar herved Eet og Alt paa foranstaaende Contract, som jeg forpligter mig til at opfylde og underkaster jeg mig af Søgsmaalstilfælde hurtig Retsforfølgning efter Lov af 25. ]anuar, 1828. Til Sikkerhed for Opfyldelsen af forannævnte Contract i alle dens Ord og Punkter meddeler jeg Maren Poulsen hermed L. Prioritets Panteret i den mig tilhørende Ejendom af Helberskov i Als Sogn Matr. No 5 sf Hartkorn og Gl. kort som foranført med samhørende Bygninger og indvendig Mur og Nagelfaste gjenstande, Avl, Afgrøde, Bosætning og Servanterium. Det bemærkes at Ejendommen saalænge min Moder, Aftægtstagerinden lever, ikke uden hendes Samtykke maa afhændes eller pantsættes, i hvilken Forstaaelse nærværende Contract bedes Tinglyses som behæftede.

Aftægtens Kapitalværdiberegnet paa anordningsmæssigt Maade, ansættes til 3800 kr.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter

Helberskov d. 27. Dec. 1891

Maren Poulsen. Margrethe Kathrine Jacobsdatter, Vested

m f.p. (med ført pen).

Til Vitterlighed

(Sognefoged) (Gaardejer)

Erik Hansen Jens Vested

Helberskov


Startside | Optegnelser om gamle dages Helberskov | Toldsteder ved Mariager fjord | Aftægtskontrakt fra Helberskov, 1892 | 40 kroner - Als Odde 1940-42 | Helberskov i 1930’erne | Spredte træk om Helbeskov 1930-60 | Hyrdedreng i Helberskov | Himmerlandskysten i tro og traa | Gammelt byfællesskab i Helberskov | Skallegravning på østkysten | Tørvehandel ved Mariager fjord | Hvorfor kaldtes denne gård for Skolegården | Aalefiskeriet i Mariagerfjord 1884 | Landsbytraditioner | En tur fra Hadsund til Alsodde i gamle dage | Hans Lybech´s erindringer | Oberstens minder om Himmerlandsgården | Storgaarden Poulsenseje | Regler og regulativer for Helberskov | Slægtsgaarde i Als sogn | Afholdssagen og Als | Byggeskik, aars og livsskikke | Ved Mariager fjord | Havnø gods historie | Da vandet stod op til byen | Motormanden | Gåtur på Lounkær | Helberskov Guide 1.udgave ca 1994 | Helberskov Guide 2. udgave ca 1995 | Helberskov Guide 3.udgave ca 1996 | Erik Markussen 90 år | Jens Erik Tillemann

Dette Websted blev sidst opdateret 14. januar 2013