Vedtægter Helberskov Borgerforening

Startside | Bestyrelsen | Borgerforeningens start | Første medlemsliste | Vedtægter HB | Julebelysning 2011 | Tuborgfonden

23. september 2016

Startside
Kontakt
Borgerforeningen
Arrangementer
Alt om Thulstedhus
Links til lokale sider
Krigen
Carl Juul
Historier
Udvandring
Ringridning i Helbeskov
Gamle billeder
Billeder arrangementer
Billeder af byen-området
Beboere i Helberskov
Avisudklip
Lystfiskeri
Opskrift Brejboller

 

 

 

Vedtægter for Helberskov og Omegns Borgerforening

§ 1                       Foreningens formål.

Foreningens formål er at varetage Helberskov og omegns tarv i almindelighed, samt at lade afholde foredrag og anden selskabelig underholdning for medlemmerne.

§ 2                       Medlemmerne.

Som medlemmer kan enhver mand eller kvinde, der er fyldt 15 år, optages. Et medlem kan udelukkes, når bestyrelsen foreslår det, og generalforsamlingen vedtager det med simpel stemmeflerhed.

§ 3                       Foreningens ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, idet der dog hvert år afgår henholdsvis 3 eller 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer.

§ 4                       Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stemmeafgivning sker ved personlig fremmøde. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indvarsles med 8 dages varsel ved opslag hos købmanden og bekendtgørelse i Hadsund folkeblad.

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en fjerdedel af foreningens medlemmer forlanger det. Den indkaldes med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen tegner foreningen. Ved køb og salg af fast ejendom, samt ved optagelse af lån fordres generalforsamlingens godkendelse ved simpel stemmeflerhed. Medlemmerne hæfter én for alle og alle for én for lovligt stiftede forpligtelser.

§ 5                       Regnskab.

                                                          På generalforsamlingen forelægges det reviderede regnskab til godkendelse.

§ 6                       Revisorer.

Der vælges 2 revisorer til at revidere regnskabet. Af revisorerne afgår én hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 7                       Kontingent.

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling ved flertalsbeslutning. Kontingentet opkræves af bestyrelsen. Undladelse af at betale kontingentet ved påkrav kan medføre udelukkelse af foreningen, men bestyrelsen kan vælge at lade kontingentet inddrive ad retslig vej.

§ 8                       Lovændring.

Nærværende love kan ændres, når en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med tre fjerdedele af de afgivne stemmer træffer beslutning herom.

Det er dog en betingelse, at medlemmerne ved indkaldelsen er gjort bekendt med, at der på generalforsamlingen vil blive behandlet forslag om ændring af loven.

§ 9                       Stemmeret.

                                                          Der er kun stemmeret for medlemmer.

 

Startside | Bestyrelsen | Borgerforeningens start | Første medlemsliste | Vedtægter HB | Julebelysning 2011 | Tuborgfonden

sidst opdateret 14. januar 2013